Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe – co to jest?

Doradca podatkowy należy do zawodów zaufania publicznego.

Żeby wykonywać zawód doradcy podatkowego należy zdać państwowe egzaminy z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego, karnego-skarbowego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz postępowania egzekucyjnego, itd..

Do czynności objętych pojęciem doradztwa podatkowego należą:

W

udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych    i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

W

prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

W

sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

W

reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;

W
wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej;

Doradca podatkowy jest zobowiązany do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Podczas wykonywania swojej pracy musi się kierować zasadami etyki zawodowej.

Atrybutami doradcy podatkowego są:

W
posiadanie wysokiej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności;
W
obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
W

obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej doradców podatkowych;

W
obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej;
W
obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych;
Kancelaria Doradcy Podatkowego Agnieszka Węgrowska
Email

Email

kancelaria@warsawtaxoffice.com

Kancelaria

Kancelaria

ul. Nowoursynowska 139A lok. 15
02-776 Warszawa

wejście od strony ul. Płaskowickiej 

lokal użytkowy na parterze

 

Telefon

Telefony

604 90 90 10

zegar

Godziny otwarcia - czasowa zmiana

poniedziałek                                 9.00-16.00

wtorek                                              9.00-15.00

środa                                                 9.00-18.00

czwartek                                         9.00-12.00

piątek                                                9.00-18.00